top of page

Donations to Argyro apostolopoulou's Cat

23 Jan 2023

ALEXANDROS PECHLIVANIDIS

€20

12 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€25

12 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€20

3 Jan 2023

SIDIROPOULOU EVMORFIA

€20

3 Jan 2023

Μήτσας Νίκος

€10

28 Dec 2022

Νίκος Μήτσας

€95

28 Dec 2022

Νίκος Μήτσας

€5

bottom of page